CRM OnGo Cloud

Проявен интерес, възможности и сделки

CRM OnGo Cloud customer opportunities processing flow
Регистрация на проявен интерес, автоматична връзка с интернет сайт и електронна поща за заявки;
Процес за конвертиране на лийд в потенциален клиент и възможност за сделка с вградени проверки за избягване на дублиране на информация.
Категоризация на лийдове с опция за промяна, присъединяване към служители за обработка по различни критерии, вкл. и на регионален принцип.
Дефиниране на собствена методология за оценка на възможностите за сделка и етапите, през които тя преминава.
Профил на лийд и профил на възможност със запазване на връзката между тях и след процеса на конвертиране.
Редакция, прикачане на документи към възможност, присъединяване към търговец, задачи към възможност, експорт на (офлайн) профил на възможност в PDF.
Издаване на проформа фактури по сделки.
Кръстосани сделки, възможност за въвеждане на приходни и разходни сделки (към клиент и доставчик).
Вертикално сечение при възможностите за сделка във всеки един момент в реално време.
История на сделките, сравнения и оценки по търговци за периоди.
Възможности за оценки и на база връзки suspect - lead - prospect - customer.
Възможност за организация на процес на обработка на база suspect - lead - prospect - customer, както и на база етапи, през които преминават възможностите за сделка.